Kredi online
Kredi online
AL
Dividenda
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Dividenda

Dividenda paraqet të ardhurat nga aksionet që dikush posedon në një shoqëri aksionare. Rëndësia e dividendës është shumë e madhe, sepse shoqërit aksionare me anë të tyre e shpërndajn fitimin. Q'do kush dëshiron që të jet shfrytëzues i dividendës, mirpo për ta arritur këtë duhet të jet aksionar në një shoqëri aksionare.

Dividenda dhe shfrytëzuesit e saj

Fitues nga dividenda mund të jenë ata persona fizik ose juridik që posedojn aksione në një shoqëri aksionare. Në këte grup bëjnë pjes edhe puntorët të cilët punojnë në atë shoqëri, dhe që mund të posedojnë një numër të konsiderueshëm aksionesh.

Dividenda në Zvicër

Dividenda në Zvicër shfrytëzohet shum pak nga shqiptarët, sepse nuk e din të gjithë vlerën e saj. Ka ardhur koha që ti kushtojmë më tepër rëndësi dhe përkushtim. Masa e dividendës është e varur nga norma e fitimit të shoqëris aksionare, sa më e lartë të jetë ajo, aq më e lartë është dividenda.

Zgjidhja juaj më e mirë

Interesohuni më tepër se si fitohet dividenda dhe drejtohuni tek ne, zgjidhni shumën tuaj të dëshiruar nga 3'000 - 300'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj. Plotsoni formularin që t'kemi të dhënat tuaja personale, dhe pastaj ne do t'ju kontaktojmë për sqarime plotësuese.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711