Dividenda

Dividenda
Kredi nga 3'000-250'000 Chf.
Shuma që ju dëshironi:
Chf
Sa Kohë:
Muajt
Shuma që ju dëshironi ta paguani::
Interesi Total:
  1. Multicrédit AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Dividenda

Dividenda paraqet të ardhurat nga aksionet që dikush posedon në një shoqëri aksionare. Rëndësia e dividendës është shumë e madhe, sepse shoqërit aksionare me anë të tyre e shpërndajn fitimin. Q'do kush dëshiron që të jet shfrytëzues i dividendës, mirpo për ta arritur këtë duhet të jet aksionar në një shoqëri aksionare.

Dividenda dhe shfrytëzuesit e saj

Fitues nga dividenda mund të jenë ata persona fizik ose juridik që posedojn aksione në një shoqëri aksionare. Në këte grup bëjnë pjes edhe puntorët të cilët punojnë në atë shoqëri, dhe që mund të posedojnë një numër të konsiderueshëm aksionesh.

Dividenda në Zvicër

Dividenda në Zvicër shfrytëzohet shum pak nga shqiptarët, sepse nuk e din të gjithë vlerën e saj. Ka ardhur koha që ti kushtojmë më tepër rëndësi dhe përkushtim. Masa e dividendës është e varur nga norma e fitimit të shoqëris aksionare, sa më e lartë të jetë ajo, aq më e lartë është dividenda.

Zgjidhja juaj më e mirë

Interesohuni më tepër se si fitohet dividenda dhe drejtohuni tek ne, zgjidhni shumën tuaj të dëshiruar nga 3'000 - 250'000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 72 muaj. Plotsoni formularin që t'kemi të dhënat tuaja personale, dhe pastaj ne do t'ju kontaktojmë për sqarime plotësuese.

Apliko tani për kredi