Kredi online
Kredi online
AL
Aksionet
  1. AL
  2. Kredi
  3. Sigurime
  4. Aksionet

Aksionet janë lloj i letrave me vlerë, me të cilat çdokush që i posedon mund të bëhet pjesëtar në një shoqëri aksionare. Aksionet përdoren më së shumti në korporatat e mëdha dhe paraqesin një mënyrë shumë të zgjuar të investimit.

Aksionet dhe llojet e tyre

Aksionet mund të jenë të zakonshme dhe aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japin kompetenca zotëruesve të tyre që të ushtrojnë të drejtat e aksionarit për të fituar pjesë të fitimeve pas shpërndarjse së pasurive në asamblenë e përgjithshme, ndërsa aksionet me përparësi u japin të drejta zotëruesve të tyre që nga ndarja e dividendës të përfitojnë një shumë të caktuar të vlerës nominale të aksioneve të tyre.

Përfitimet nga aksionet

Përfitimet nga aksionet janë në baraspeshë me përqindjen e aksioneve që i posedoni në një shoqëri aksionare. Sa më shumë përqindje të aksioneve të posedoni, aq më shumë përfitime do të keni ju.

Ja si të siguroni para për këtë qëllim

Ejani te ne, zgjidhni shumën tuaj të dëshiruar nga 3.000 – 250.000 CHF, me një afat kohor nga 12 - 84 muaj dhe investoni sa më tepër, sepse fitimi është i sigurt. Plotësoni formularin që t’i kemi të dhënat tuaja dhe pastaj do t'ju kontaktojmë për informata plotësuese. Urdhëroni dhe interesohuni, informatat janë falas dhe të paobligueshme.

Apliko tani për kredi
Contact

Na usluzi!

Za više informacija kontaktirajte našeg stručnjaka ili zatražite ponudu!

Multicredit

Cashflex Multicrédit
Rue de la Banque 4
CP 265 - 1701 Fribourg

Zgjatja e kredisë është e ndaluar nëse nga ajo shkaktohen detyrime për borxh. (Dispozita ligjore në art. 3 LCD).
Shembull: Financimi i 10'000 CHF - Me një normë vjetore të interesit nga 5.90% deri 9.90% rezulton me një total nga CHF 313 deri CHF 520.

© Cashflex Multicrédit 1999 - 2019
IDE: CHE-113.592.711